תנאי שימוש

תנאי שימוש אלה חלים על השימוש בשירות GayOut.com ואתר האינטרנט.

תשומת הלב של הלקוח מופנית במיוחד לסעיפים 4, 5, 8 & 9. 

 

1. פרשנות

 

1.1 על תנאי השימוש האלה (להלן: "התנאים"): "ההסכם" פירושו הסכם הלקוח להשתמש בשירותים ולשלם חיובים בכפוף לתנאים הללו, או כפי שיוסכם בכתב; "חיובים" פירושו GayOut.com של (בע"מ מתוך כרטיס.) חיובים עבור השירותים כפי שהוסכם בין הצדדים בכתב מעת לעת; "לקוח" הוא האדם שאליו GayOut.com מספק בשירותים על פי תנאים אלה; "נתונים" פירושו נתוני הכרטוס הנובעים עיבוד עסקות ידי GayOut.com (שעשוי לכלול מידע אישי רגיש); "קניין רוחני" פירושן כל פטנטים, זכויות יוצרים (לרבות זכויות יוצרים בעתיד), זכויות תכנון, סימני מסחר, סימני שירות, שמות דומיין, סודות מסחריים, ידע מקצועי, זכויות מסד נתונים, וכל זכויות קניין רוחני אחרות, אם רשום או לא רשום , ו לרבות בקשות כל אחד מאלה וכל הזכויות של בעלי אופי דומה אשר יכולה להתקיים בכל מקום בעולם או הנובעים מתוך המודל העסקי GayOut.com, החומר, סימן מסחר או מתן השירותים. "חומר" כולל, בנוסף מסמך בכתב, תוכנת נתונים, מסדי נתונים, המחשב (כולל התוכנה), עיצובים, ציורים, תמונות או תמונות אחרות (אם עדיין או נע), באתר, נשמעת או כל רשומה אחרת של כל מידע בכל צורה שהיא; "צרכנים" פירושו אנשים שיש להם הזמנה עבור כרטיסים באמצעות מערכת GayOut.com; "שירותים" במתן שירותי המסחר האלקטרוני GayOut.com והתוכנה, לפיה (i) GayOut.com מספק שירותים, שבאמצעותו אנשים יכולים להזמין אלקטרוני (דואר אלקטרוני או SMS) כרטיסים לאירוע מהלקוח, שבו תשלום הוא מעובד על ידי צד שלישי (ii) GayOut.com מספקת את התוכנה כדי לגשת לנתוני הכרטוס שנאספו; "אתר" פירושו אתר האינטרנט של GayOut.com שממנה השירותים ניתן לגשת; "תוכנה" פירושה מכירות מסחר אלקטרוני של GayOut.com, ניהול תוכנה מניפולציה אשר נעשה זמין לשימוש על ידי GayOut.com ללקוח דרך האינטרנט כחלק בשירותים; "GayOut.com" פירושו כרטיסים מתוך בע"מ (מספר חברה: 515380939, הרשומה בישראל) שמשרדה הרשום הוא שטיח 9, רחוב 13 תובל, רמת גן, ישראל; ו "סימן מסחר" פירושו סימן ולוגו "GayOut.com" מסחר שאינו רשום וכל רישום העתיד של אחד הסימנים הללו או כל סימן או יישום דומה לרישום בכל מקום בעולם.

 

1.2 כל התייחסות במונחים אלה לכתיבה או לביטויים קשורים כוללת התייחסות לדואר אלקטרוני, תקשורת דרך אתרי אינטרנט ואמצעי תקשורת דומים. 

 

1.3 הכותרות שבתנאים אלה נועדו לנוחות בלבד ולא ישפיעו על הפרשנות שלהן. 

 

1.4 המילים "כולל" או "כולל" יפורשו ללא הגבלה למלים הבאות. 

 

1.5 למעט אם ההקשר מחייב אחרת, היחיד מכיל את הרבים ולהיפך; התייחסות למין אחד כוללת את כל המינים; מילים המציינות אנשים כוללים חברות ותאגידים ולהיפך. 

 

1.6 הפניה לכל חוק או הוראה סטטוטורית כוללת התייחסות לאותו חוק או הוראה סטטוטורית מעת לעת מתוקנת, מורחבת או שנחקקה מחדש. 

 

1.7 כל התייחסות למונח משפטי אנגלי לכל פעולה, סעד, שיטת הליך שיפוטי, מסמך משפטי, מעמד משפטי, בית משפט, רשמי או כל מושג משפטי או דבר, תחשב, ביחס לכל תחום שיפוט אחר שאינו ישראל, התייחסות למה שמקרב כמעט בכל תחום שיפוט למונח המשפטי הישראלי. 

 

XNXX כל חבות שלילית שתוטל על צד כלשהו תתפרש כאילו הייתה גם חובה שלא להתיר או לסבול את המעשה או את הדבר המדובר וכל חיוב חיובי המוטל על כל צד יפורש כאילו הייתה גם חובה לרכוש את זה המעשה או הדבר המדובר ייעשו. 

 

1.9 הפניות לסעיפים, אלא אם כן צוין אחרת, הם הפניות לסעיפים של הסכם זה. 

 

2. אספקת השירותים והתמיכה

 

2.1 בכפוף לסיום מוקדם בהתאם לתנאים אלה, GayOut.com תספק את השירותים ללקוח למשך תקופת הסכם זה ותפעל במאמצים סבירים כדי לספק את השירותים באופן מקצועי. 

 

2.2 GayOut.com משתמשת לצד שלישי: לארח את האתר, התוכנה והנתונים ולספק שירותי תקשורת. צד שלישי זה מתחייב לספק את שירותיו בתקני התעשייה או מעליהם. כל הצדדים מסתמכים על שירותים של מפעילי תקשורת אחרים. לפיכך, GayOut.com אינה מתחייבת כי השירותים יהיו ללא הפרעה או ללא שגיאות או כי משלוח או הודעות דואר אלקטרוני או הודעות טקסט SMS יהיה ללא דיחוי. 

 

2.3 GayOut.com תשתדל להבטיח שכל צד שלישי המעורב באספקת השירותים ינקוט באמצעי אבטחה מתאימים כדי להגן על הנתונים. 

 

2.4 ייתכן ויהיה צורך להשעות זמנית את השירותים מעת לעת כדי לבצע תחזוקת ציוד; השעיות כאלה יהיו מוגבלות. עם זאת, השירותים עשויים להיות מושעים (כולם או חלקם) כאשר GayOut.com או מארח הצד השלישי מחויבים לציית לפקודה, הוראה או בקשת ממשלה, בית משפט או רשות מינהלית אחרת או ארגון לשירותי חירום. 

 

2.5 GayOut.com רשאית בכל עת מבלי להודיע ​​ללקוח לבצע שינויים כלשהם בשירותים הנדרשים כדי לעמוד בכל דרישות החוק, הרגולציה או הדרישות הרלוונטיות, אשר אינן משפיעות באופן מהותי על אופי השירותים או על איכותם. 

 

2.6 GayOut.com תספק תמיכה בדואר אלקטרוני לשירותים במהלך שעות העבודה הרגילות שלה ללא תשלום. 

 

2.7 שימוש בשירותי GayOut.com מחייב שימוש בשירותים של מעבד תשלום צד 3rd, שבה הלקוח חייב להתכווץ בנפרד. הלקוח מאשר כי GayOut.com הוא בשום אופן לא אחראי על פעולות או פעולות של המעבד צד 3rd.

 

2.8 הלקוח מכיר בכך GayOut.com מספקת את הפלטפורמה עבור הנפקת eTickets לצרכנים אינה אחראית להגשמת אירועים אמר הצרכנים או ועיבוד תשלומים עבור כרטיסים אלה. בשום שלב שהוא GayOut.com מתחייב חוזה עם צרכן, הוא נשאר לקוחות אחריות בלעדית לספק את האירוע שאליו הכרטיסים להתייחס וכדי לתקן את כל החזרים או פיצויים לצרכנים של אי מסירת האירוע.

 

3. חיובים

 

3.1 הלקוח ישלם את החיובים עבור השירותים בהתאם לתנאי התשלום הסכים עם GayOut.com. תנאים אלה כוללים, אך אינם מוגבלים תשלום עבור כל כרטיס מעובד על ידי מערכת GayOut.com עבור הלקוח.

 

3.2 GayOut.com עשויה לשנות את רמת החיובים או את תנאי התשלום לחיובים מעת לעת בהודעה בכתב של 7 ימים לא פחות. בתוך 7 ימים של קבלת הודעה כאמור, הלקוח רשאי להודיע ​​ל- GayOut.com בכתב כי הוא מעוניין לסיים הסכם זה בתוקף ממועד כל שינוי מוצע בחיובים. GayOut.com רשאי לסיים את ההסכם או לבטל את הודעתו. 

 

3.3 כל החיובים המצוטטים ללקוח למתן השירותים אינם בלעדיים לכל GST, שעבורו הלקוח יהיה אחראי גם בשיעור הרלוונטי מעת לעת. 

 

3.4 חיובים צפויים לפני נתונים הקשורים כרטיסים האירוע משוחררים ללקוח. הנתונים לא ישוחררו עד לקבלת תשלום מלא. 

 

תשלום 3.5 של החיובים יכול להיעשות על ידי Paypal, כרטיס אשראי או כרטיס חיוב.

 

3.6 ייחשב ללא תשלום נעשה עד GayOut.com קבלה כספים ברורים.

 

3.7 אם הלקוח לא ישלם ל- GayOut.com כל חיובים המגיעים על פי ההסכם, אזי מבלי לגרוע מכל זכות אחרת, GayOut.com תהיה זכאית על הסכום הבולט על בסיס יומי מתאריך הפירעון עד לתשלום הסכום המירבי שולם במלואו. 

 

3.8 עד יולי 1st 2016 GayOut.com לא גובה עמלה עבור מכירת כרטיסים ואת מכירת כרטיסי אירוע תהיה ללא תשלום. מיולי 1st 2016 GayOut ועדה תהיה 10% ממחיר מכירת כרטיסים.

 

3.9 המחיר המוצג באתר GayOut.com לצרכן הוא המחיר הסופי שישולם על ידו. מנהל האירוע חייב להוסיף עמלות נוספות כגון מס, עיבוד, דמי PayPal או אחר, למחיר המוצג לצרכן. GayOut תנכה עמלת עיבוד 10% מן הכספים שהועברו ללקוח.

 

3.10 GayOut.com יעביר את התשלום ללקוח עבור הכרטיסים, פחות הוועדה GayOut.com עיבוד בתוך 30 ימים של האירוע. 

 

3.11 אם צרכן לרכוש כרטיסים לאירוע ואת האירוע בוטל, או כרטיס הצרכן אינו מקובל בכניסה לאירוע GayOut.com ישתמש בתמורת רכישת הכרטיס לאירוע כדי להחזיר את מחיר כרטיס מלא לצרכנים. לקוח לא יקבל כספים עבור אירועים שבוטלו או כרטיסים לא יתקבלו.

 

3.12 אם הצרכן רוכש כרטיס אירוע, אך אינו משתתף באירוע. הלקוח עדיין יקבל את התשלום עבור כרטיס זה (מינוס GayOut.com עמלה לעיבוד) 

 

חשבוניות 3.12 ללקוחות תהיינה תחת שם החברה של בע"מ כרטיסים מתוך. CN-515380939

 

4. נתונים, הגנת נתונים ושיפוי

 

4.1 הלקוח מכיר בכך שהנתונים נגזרים מהנתונים שסופקו על ידי הלקוחות הקצה ואינם נבדקים על ידי GayOut.com, ולפיכך, לא ניתן להטיל על GayOut.com אחריות לדיוק הנתונים. 

 

4.2 GayOut.com חוזי צד שלישי כדי לאחסן את הנתונים לגבותו. בעוד כי צד שלישי מחויבת לבצע גיבויים במרווחי זמן קבועים (לפחות פעם ביום), הלקוח מומלץ לעשות גיבויים ביניים משלה של כל הנתונים. GayOut.com לא תישא בכל אחריות לכל אובדן או נזק, אולם נגרם, הנובע מכל אובדן נתונים.

 

4.3 זהו מצב של הסכם זה כי הלקוח עומד בכל חקיקה להגנה על נתונים (כולל, אם הממוקם באזור הכלכלי האירופי "EEA", כל חקיקה החלים מקומית לתת תוקף EC Directive 95 / 46 / EC, כגון הוראות 1998 חוק ההגנה על הנתונים או ההדרכה מסודרת).

 

5. חובות הלקוח ושיפוי

 

5.1 הלקוח יבטיח כי יש לו מחשב מתאים וציוד תקשורת לנצל את שירותי מעת לעת; GayOut.com ממליצה יש לקוח, לכל הפחות, מחשב, חיבור לאינטרנט ודפדפן אינטרנט עם מפרט המינימום של (i) Internet Explorer 7 ומעלה (עבור מחשב), או (ii) Firefox 2 ומעלה (עבור MAC או PC), או (iii) Google Chrome (עבור Mac או PC). כל דפדפני אינטרנט אחרים ישמשו בסיכון של הלקוח עצמו כפי שהם לא בהכרח להציע פונקציונליות מלאה עם תוכנה של GayOut.com.

 

5.2 זה חיוני כי המוניטין של שירותי מותג GayOut.com להישאר ניזוק. לפיכך, זהו מצב של הסכם זה כי הלקוח לא: א) ב שיקול דעתו הבלעדי של GayOut.com, להשתמש בשירותים כדי להביא את השירות שם רע או אחרת להביא את השירותים או GayOut.com שם רע

 

(ב) להשתמש בשירותים באופן המהווה לשון הרע; או (ג) להשתמש בשירותים באופן הפוגע בזכויות קניין רוחני, זכויות קנייניות או אישי של צד שלישי כלשהו.

 

5.3 הלקוח ישמור פרטי הסיסמה וגישה האחרת שלה לשימוש עם השירותים סודיים ומוגבלים לאותם עמיתים של צוות שצריך לדעת פרטים כאלה ויבטיחו את כל צוות כאלה מודעים האופי הסודי של מידע כזה ולטפל בה בהתאם. הלקוח יודיע GayOut.com ללא דיחוי אם היא סבורה כי מידע כזה הוא כבר לא סוד.

 

5.4 הלקוח ייקח בחשבון את כל ההנחיות הסבירות של GayOut.com ויעמוד בו בכל עת ביחס לשימוש שלו בשירותים. כאשר שוקלים את סבירותו של GayOut.com כיוונים החשבון יילקחו על זכויותיהם של הצרכנים ושל לקוחות אחרים של GayOut.com, נזק פוטנציאלי למוניטין של GayOut.com או השירותים שלה וכל תלונות שקיבלו GayOut.com מהצרכנים. 

 

5.5 הלקוח ישפה את GayOut.com כנגד כל הפסדים, תביעות, נזקים והוצאות (לרבות הוצאות משפטיות) הנובעות מכל הפרה של סעיף זה 5. 

 

5.6 הלקוח יקבל כל כרטיס שהונפק על ידי GayOut.com לאירוע הייעודי שלו. ניתן לעקוב אחר הכרטיס לפי שם הצרכן או על ידי קוד QR הניתן לסריקה בכרטיס עצמו אשר ניתן לסריקה על ידי כל יישום נייד של סורק קוד QR. להלן דוגמאות לאפליקציות כאלה: IOS (https://itunes.apple.com/en/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8) אנדרואיד (https://play.google.com/store /apps/details?id=me.scan.android.client&hl=en) 

 

6. בעלות ושימוש בזכויות הקניין הרוחני

 

6.1 הלקוח מכיר וכתבי אופציה GayOut.com כי הוא בעליה של קניין רוחני (אשר, למען הסר ספק, כולל את סימן המסחר ותוכנה).

 

6.2 GayOut.com מעניקה בזאת ללקוח רישיון לא בלעדי

 

(i) להשתמש בסימן התוכנה והמסחר למשך תקופת הסכם זה 

 

(ii) להשתמש, להעתיק ולהתאים את הנתונים למשך תקופת הסכם זה 

 

(Iii) להשתמש, להעתיק או להתאים נתונים שבידי הלקוח במועד סיום הסכם זה, בכפוף לעמידת הלקוח עם כל דין ישים או הוראת חוק.

6.3 השימוש בתוכנה הוא על התנאים הבאים:

 

(א) "להשתמש" של התוכנה תוגבל לשימוש דרך האינטרנט לצורך ניצול השירותים בלבד;

 

(ב) הלקוח לא תהיה זכות להעתיק, להתאים, לבצע הנדסה לאחור, הידור לאחור, לפרק או לשנות את התוכנה, כולה או מקצתה, אלא כפי שמתיר החוק;

 

(ג) אין ללקוח זכות להעניק רשיונות משנה של התוכנה; ו 

 

(ד) הלקוח מאשר כי התוכנה לא להתייחס אליהם כאל מוצרים כמשמעותו חוק מכר בריטניה טובין חוק 1979.

 

6.4 הלקוח מתחייב שלא לעשות או יאפשר שייעשה כל מעשה אשר היו או עלול לסכן או לפסול כל רישום של הקניין הרוחני, או בקשה לרישום פטנט, ולא לעשות כל מעשה אשר עשוי לסייע או להצמיח לאפליקציה להסיר כל של הקניין הרוחני מתוך רשם רשמי או עלול לפגוע בזכות או כותרת של GayOut.com אל הקניין הרוחני.

 

6.5 הלקוח לא יעשה כל מצג או לעשות כל מעשה שיש בו כדי לפעול כדי לציין שיש לה כל בעלות או עניין ממש או לבעלות או שימוש בכל של הקניין הרוחני למעט לפי תנאי הסכם זה, ומאשר כי אין באמור בהסכם זה כדי לתת ללקוח כל זכות, בעלות או עניין על הקניין הרוחני שמירה בשם מוענק בזאת.

 

6.6 כל השימוש של הקניין הרוחני (לרבות סימני מסחר) על ידי הלקוח יהיה לטובת GayOut.com ואת המוניטין שנצבר ללקוח נובעים מהשימוש בנכס של הקניין הרוחני (לרבות סימני מסחר) (אבל לא יותר או מוניטין אחרים) יצטברו כדי ולהיות מוחזקים בנאמנות על ידי הלקוח עבור GayOut.com בה מוניטין הלקוח מסכים להקצות GayOut.com לבקשתה ועלות עצמו בכל עת, בין אם במהלך או לאחר תקופת הסכם זה.

 

6.7 הלקוח ישתמש סימן המסחר בצורה שקבעה GayOut.com מהעת לעת ולא יחול לקיים כל כיוונים סבירים שנתנו GayOut.com באשר צבעים וגודל של הייצוגים של סימן המסחר והאופן ומכירה שלהם על המוצרים של הלקוח, אריזות, תוויות, עטיפות וכל עלונים מצורפים, חוברות או חומר אחר. הלקוח יהיה אחראי לוודא כי כל הדרישות האחרות הנוגעות תיוג, אריזה, פרסום, שיווק וכיוצא באלה עניינים הם נענו.

 

6.8 השימוש בסימן המסחר בידי המזמין בכל העת להיות בקנה אחד עם ומבקש לשמור על הייחוד ועל המוניטין שלה כפי שנקבע על ידי GayOut.com והלקוח יחדל כל שימוש להיפך כפי GayOut.com עשוי לדרוש.

 

6.9 הלקוח לא יהיה כל שימוש בסימן או שם דומה עד כדי הטעייה סימן מסחר בגין כל הסחורה שלה או להשתמש סימן מסחר כחלק מכל עסקי התאגיד או שם מסחר או סגנון.

 

6.10 לעיל חובות לקביעת זכויות קניין רוחניים יישארו בתוקף מלא על אף כל ביטול ההסכם.

 

6.11 אם הלקוח הופך מודע לכך שכל אדם אחר, חברה או חברה טוענת כי סימן המסחר אינו תקף או כי שימוש בסימן המסחר מפר זכויות של צד אחר, או סימן המסחר מותקף אחר או הניתן לתקיפה מזמין מייד לתת GayOut .com פרטים מלאים בכתב ממנה יצהיר שום תגובה או הודאה לצד שלישי כלשהו בגינם.

 

6.12 GayOut.com תהיה התנהגות של כל ההליכים הקשורים לקניין רוחני וזכויות תהא על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט איזו פעולה אם בכלל לקחת בגין כל הפרה או הפרה לכאורה של קניין רוחני או גניבת עין או כל טענה אחרת או שכנגד הביא או איים בגין השימוש או הרישום של הקניין הרוחני. הלקוח לא יהיה זכאי להביא כל פעולה בקשר עם הקניין הרוחני בשם משלה.

 

7. סודיות 

 

7.1 הלקוח מסכים ומתחייב כי במהלך תקופת הסכם זה ולאחר מכן הוא יישאר סודי ולא יהיה ללא הסכמה מראש ובכתב של GayOut.com לחשוף לצד שלישי כלשהו כל מידע בעל אופי סודי (כולל נתונים, סודות מסחריים, את הוראות הסכם זה ואת המידע של הערך המסחרי) אשר עשוי להיוודע אליו מ- GayOut.com ואשר מתייחס ל- GayOut.com, כל אחד מהשותפים או הלקוחות שלו, אלא אם מידע זה ידוע לציבור או שכבר ידוע לאותו צד באותה עת של גילוי או לאחר מכן הופך לידיעת הציבור, אלא על ידי הפרה של הסכם זה או לאחר מכן מגיע באופן חוקי לתוך אותו צד של צד שלישי. 

 

7.2 ההגבלות שבסעיף 7.1 לא יחולו לגבי כל גילוי ל: (א) העובדים שלהם אשר צריכים לדעת את המידע הסודי ואשר כפופים להגבלות סודיות דומות; או) ב (ליועצים משפטיים של צדדים, לבית משפט, לגוף ממשלתי או לגוף רגולטורי רלוונטי; או) ג (ארגונים המספקים שירותי אירוח ו / או תקשורת לכל צד שבו גילוי זה הוא מקרי לשירותים המסופקים, ובמקומות בהם ארגונים אלה מחויבים להגבלות סודיות דומות. 

 

7.3 למען הסר ספק, אף אחד מהצדדים לא יגלה בשום שלב לכל צד שלישי כל תוכניות סודיות, עסקיות או עתידיות של הצד האחר, לרבות אך לא רק לתנאים המסחריים של ההסכם, אלא אם כן ניתן גילוי פומבי, הצהרת עיתונות או דומה שחרור או כל פרסום, פרסום או מסמך קידום מכירות הוסכם במפורש על ידי נציג מורשה כדין של GayOut.com. 

 

7.4 ההתחייבויות דלעיל בדבר סודיות יישארו בתוקף מלא על אף סיום ההסכם. 

 

8. אחריות של GayOut.com ואחריות 

 

8.1 GayOut.com מתחייבת ללקוח כי השירותים יסופקו תוך שימוש סביר במיומנות ובמיומנות. 

 

8.2 אין בהסכם זה דבר שיגביל את חבותו של הצד למוות או לנזק גוף כלשהו שנגרם או בגין הצגה מוטעית. 

 

8.3 GayOut.com לא תישא בכל אחריות כלפי הלקוח בגין כל נזק, נזק, עלויות, הוצאות או תביעות אחרות בגין פיצויים הנובעים מכל נתונים שאינם שלמים, לא נכונים, לא מדויקים, בלתי ברורים, מתוך רצף או בטופס שגוי או עבור כל מעשה או מחדל של צרכן. 

 

8.4 בכפוף לסעיף 8.2 ולשמור כפי שנקבע במפורש בתנאים אלה, GayOut.com לא תהיה אחראית ללקוח בשל כל ייצוג (אלא אם כן הונאה) או כל אחריות משתמעת, תנאי או מונח אחר (כולל אלה הקשורים לאיכות משביעת רצון או כל זכות על פי דין מקובל, או על פי התנאים המפורטים בהסכם,) i (אובדן רווחים,) ii (אובדן הכנסות,) iii (אובדן חיסכון או חיסכון צפוי, (vi) אובדן מידע או תוכנה, (vi) אובדן או בזבוז של זמן ניהול או של צוות, (vii) כל אובדן, נזק, עלויות, הוצאות או תביעות אחרות (בין אם נגרמו על ידי רשלנותה של GayOut.com, המשרתים או הסוכנים שלה או אחרת) הנובעים מתוך או בקשר עם מתן השירותים או השימוש בהם על ידי הלקוח. 

 

8.5 בכפוף לסעיף 8.2, האחריות הכוללת של GayOut.com תחת או בקשר להסכם לא תעלה על סכום החיובים שקיבלה GayOut.com מהלקוח בחודשי 3 הקודמים. 

 

9. כוח עליון 

 

אף אחד מהצדדים לא יהיה אחראי כלפי הצד האחר בנסיבות שבהן חלק או כל ההתחייבויות על פי ההסכם לא יכולות להיעשות עקב נסיבות שאינן בשליטתו הסבירה של הצד הפוגע, לרבות חוק של אלוהים, שינוי בחקיקה, אש, פיצוץ, מבול, תאונה, שביתה, נעילה או סכסוך תעשייתי אחר, מלחמה, מעשה טרור, מהומות, מהומה אזרחית, כשל של ספקי כוח ציבוריים, כישלון של מתקני תקשורת, מחדל של ספקים או קבלני משנה, או חוסר היכולת לאבטח מתקני עיבוד מחשבים ( לרבות אלה של איכות או אבטחה הנדרשת), לקבל הודעות SMS הודעות טקסט, להשיג חומרים או אספקה, בכל המקרים, חוסר היכולת לעשות זאת למעט במחירים מוגדלים (בין אם בשל סיבות כאלה). עם זאת, אם נסיבות כאלה נמשכות במשך יותר מ- 28 ימים, הצד שאינו מפרע את הזכות לסיים את ההסכם וכל החיובים בגין GayOut.com עד למועד הסיום יהפכו למפרע. 

 

10. השעיה וסיום 

 

10.1 GayOut.com רשאית להשעות את מתן השירותים ללקוח, אם התשלום של כל החיובים הוא איחור (בין אם הלקוח לא שנוי במחלוקת). 

 

10.2 GayOut.com רשאית להפסיק זמנית את השירותים (או כל חלק מהם) בכל עת ללא הודעה מוקדמת אם שיקול דעתו הבלעדי של GayOut.com השימוש שלך בשירותים הנזקים לקוח, או מאיים, כדי לפגוע בביטחון או יציבות של נתונים , אתר, תוכנה, שירותים או שירותים הניתנים על ידי חבר GayOut.com ללקוחות אחרים.

 

10.3 כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההסכם על מתן הודעה בכתב של 1 לחודש. 

 

10.4 GayOut.com רשאית להשעות או להפסיק (לפי שיקול דעתה הבלעדית של GayOut.com) את ההסכם (והשירותים) מיד עם מתן הודעה בכתב אם: (א) על אף האמור בסעיף קטן (ב) להלן, הלקוח מפר את התחייבויותיו לפי סעיפים 4.3, 4.4 או 5.1 ל- 5.4 כולל; או (ג) אם הלקוח מבצע כל הפרה של תנאים אלה (ואם ניתן לתקן) אינו מצליח לתקן את ההפרה בתוך 14 ימים לאחר שנדרש על-ידי הודעה בכתב כך; או) ד (אם הלקוח הופך חדל פירעון או פושט רגל, נכנס להסדר עם נושים, מונה כונס נכסים או מנהל מערכת או דירקטורים או בעלי מניותיו עוברים החלטה להשעות את המסחר, לסלק או לפזר את החברה, למעט לצורך מיזוג או שיחזור או יפסיק, או יאיים על הפסקת המסחר; או) ה (אם GayOut.com אינה יכולה להמשיך לספק את השירותים מטעמים שמעבר לשליטתה הסבירה. 

 

10.5 כל סיום של ההסכם מכל סיבה שהיא לא יפגע בזכויות או בסעדים אחרים אשר צד עשוי להיות זכאי להם על פי חוק או על פי ההסכם ולא ישפיע על כל הזכויות או ההתחייבויות הצבורות של צד כלשהו או על כניסתו לתוקף או רצף בתוקף של כל הוראה של ההסכם, אשר במפורש או במשתמע מתכוונת להיכנס או להמשיך בתוקף ב או לאחר סיום זה כולל את האחריות ואת השיפוי הכלול בהסכם. 

 

11. השפעות הסיום 

 

11.1 עם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא: (א) לא יהיה החזר על שום חלק מהחיובים; (ב) כל החיובים שלא שולמו יחויבו באופן מיידי (כולל באופן יחסי כאשר חלק מחיוב תקופתי המחויב בפיגור); (ג) GayOut.com לא תהיה מחויבת לשמור נתונים כלשהם; ו- (ד) כל הוראות ההסכם אשר על מנת לתת תוקף למשמעותן צריכות לשרוד את סיומה יישארו במלוא עוצמתן ואילך לאחר מכן לרבות למען הסר ספק, סעיפים 3, 4, 5.5, 6, 7, 8 , 12, 14 ו -15 לתנאים אלה. 

 

12. מחלוקות 

 

12.1 במקרה של מחלוקת או הבדל הנובע בין הצדדים בקשר עם הסכם זה, נציגי בכיר של הצדדים, בתוך 10 ימים של הודעה בכתב שניתנה על ידי אחד הצדדים לשני, נפגשים בתום לב במקום ניטרלי של GayOut.com של בחירה במאמץ לפתור את המחלוקת. 

 

12.2 כל הליכים הקשורים בכל מחלוקת ייערכו בשפה האנגלית. 

 

13. העברה וקבלנות משנה 

 

13.1 GayOut.com רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר, להעביר, לקבל חוזה משנה או לטפל בכל דרך אחרת עם כל או חלק מזכויותיה על פי הסכם זה או כל חלק ממנו לצד שלישי. 

 

13.2 הלקוח אינו רשאי להקצות, לקבל חוזה משנה, לתת רישיון משנה או להיפטר מכל הסכם אחר או כל חלק ממנו או מתיימר לעשות זאת ללא הסכמה מוקדמת בכתב של GayOut.com. 

 

14. תקשורת והודעות 

 

14.1 הלקוח מתחייב בזאת לקיים, ולשמור GayOut.com הודיע, כתובת דואר אלקטרוני חוקית ליצירת קשר באופן קבוע תחת פיקוח למשך הסכם זה. הלקוח ייחשב כמי הודעות לקרוא שנשלחו לכתובת דואר אלקטרוני קשר זה GayOut.com רשאי לפעול על בסיס זה. אלא אם כן הודיע ​​אחרת כתובת דואר אלקטרוני הקשר של GayOut.com היא כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots. אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה. 

 

14.2 הודעה שתידרש על ידי כל אחד מהצדדים בתנאים אלה תינתן בכתב ותינתן באופן אישי או תועבר לצד האחר במשרדה הרשום, מקום העסק העיקרי שלו או בכתובת פיזית או אלקטרונית אחרת כגון רשאית, במועד זה, להודיע ​​על פי הוראה זו לצד המודיע (וסעיף 14.1 ייכנס לתוקף) - ובלבד שהודעות או הליכים הקשורים בסכסוך יינתנו באופן אישי או באמצעות הדואר. 

 

14.3 כל הודעה כאמור תיחשב כאילו התקבלה: (i) אם נמסר באופן אישי, במועד המסירה; (ii) אם נשלח על ידי דואר בתוך ישראל, 2 ימי עסקים לאחר פרסום; ו (iii) אם נשלח על ידי דואר אלקטרוני 5 ימי עסקים לאחר פרסום; אם נקבע כי אם הקבלה נחשבת לפני 9am או לאחר 5pm ביום עסקים, ההודעה תיחשב כאילו ניתנה ביום העסקים הבא. לענין סעיף זה ב"יום עסקים "פירושו כל יום שאינו יום שבת, יום ראשון או חג ציבורי בישראל ו / או במקום אליו נשלחה ההודעה. 

 

15. כללי 

 

15.1 ההסכם מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים, מחליף כל הסכם או הבנה קודמים ולא ניתן לשנותו אלא בכתב בין הצדדים. הלקוח מאשר כי הוא אינו מסתמך על מצגים כלשהם מלבד אלה הכלולים בהסכם זה. כל מונחים אחרים, מפורשים או משתמעים על פי חוק או אחרת, אינם נכללים במידה המרבית המותרת על פי חוק. 

 

15.2 GayOut.com רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או לשנות את התנאים או השירותים בעת מתן הודעה בכתב של הלקוח 30 ימים על אותו הדבר. בתוך 7 ימים של קבלת הודעה כאמור, הלקוח רשאי להודיע ​​ל- GayOut.com בכתב כי הוא מעוניין לסיים הסכם זה בתוקף מיום השינוי המוצע לתנאים או לשירותים ו- GayOut.com רשאי לבחור לשנות את התנאים או לסגת התזכורת. 

 

15.3 הצדדים מתחייבים כי יש להם את הכוח והסמכות להיכנס להסכם ולבצע את התחייבויותיו על פי ההסכם. 

 

15.4 ההסכם לא ייחשב כמי שיוצר כל שותפות או יחסי עבודה בין הצדדים. 

 

15.5 שמור לכל חברת אחזקות, חברה בת או חברה כלולה של GayOut.com וכל בעלים של הקניין הרוחני, אדם שאינו הצד להסכם לא תהיה זכות או אחר לאכוף כל תקופת תוקפו של ההסכם.

 

15.6 שום פעולה, כשל או עיכוב לפעולה או השלמה על ידי GayOut.com במימוש כלשהו מזכויותיה על פי ההסכם ייחשבו כוויתור על זכות זו, ואין ויתור מצד GayOut.com על הפרה כלשהי של ההסכם על ידי ייחשב הלקוח כויתור על כל הפרה עוקבת של אותה הוראה או כל הוראה אחרת. 

 

15.7 אם כל תנאי מתנאים אלה מוחזק על ידי כל בית משפט או רשות מוסמכת אחרת להיות בלתי תקפים או בלתי ניתנים לאכיפה כולה או חלקה, תוקפן של שאר ההוראות של תנאים אלה ושאר ההוראה הנדונה לא יושפעו. 

 

15.8 ההסכם ייחשב להיות חוזה תוצרת ישראל והחוק הישראלי יחול מכל הבחינות להסכם זה והצדדים מסכימים לפנות אל סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בישראל.

 

GayOut.com הוא שירות ייחודי המאפשר לך למכור כרטיסים באינטרנט ישירות ללקוחות שלך ולנהל בקלות הרשמות לאירועים.