gayout6

תנאי שימוש

תנאים והגבלות אלה חלים על השימוש ב GayOutשירות ואתר .com.

תשומת הלב של הלקוח מופנית במיוחד לסעיפים 4, 5, 8 & 9. 

 

1. פרשנות

 

1.1 בתנאים והגבלות אלה ("התנאים"): "הסכם" פירושו הסכמת הלקוח להשתמש בשירותים ולשלם את החיובים בכפוף לתנאים אלה או כפי שהוסכם אחרת בכתב; "חיובים" פירושו GayOutהחיובים של .com (Ticket Out LTD.) עבור השירותים כפי שהוסכם בין הצדדים בכתב מעת לעת; "לקוח" הוא האדם שאליו GayOut.com מספקים את השירותים בהתאם לתנאים אלה; "נתונים" פירושם נתוני הכרטוס הנובעים מעיבוד עסקאות על ידי GayOut.com (שעשוי לכלול נתונים אישיים רגישים); "קניין רוחני" פירושו כל פטנט, זכויות יוצרים (כולל זכויות יוצרים עתידיות), זכויות מדגם, סימני מסחר, סימני שירות, שמות מתחם, סודות מסחריים, ידע, זכויות במאגר מידע וכל זכויות קניין רוחני אחרות, בין אם רשומות ובין אם לא רשומות. , לרבות בקשות לכל אחד מהמפורטים לעיל וכל הזכויות בעלות אופי דומה העשויות להתקיים בכל מקום בעולם או הנובעות ממנו GayOutהמודל העסקי של .com, החומר, הסימן המסחרי או אספקת השירותים. "חומר" כולל, בנוסף למסמך בכתב, את הנתונים, מאגרי המידע, תוכנת המחשב (לרבות התוכנה), עיצובים, שרטוטים, תמונות או תמונות אחרות (בין אם דוממות או זזות), האתר, צלילים או כל תיעוד אחר של כל מידע בכל צורה שהיא; "צרכנים" פירושם אנשים שביצעו הזמנה לכרטיסים דרך ה GayOutמערכת com; "שירותים" פירושו מתן ה GayOutשירותי מסחר אלקטרוני ותוכנה .com, לפיהם (i) GayOut.com מספקת את השירותים שבאמצעותם אנשים יכולים להזמין כרטיסים אלקטרוניים (אימייל או SMS) לאירוע מהלקוח, שבו התשלום מעובד על ידי צד שלישי (ii) GayOut.com מספקת את התוכנה כדי לגשת לנתוני הכרטיסים שנאספו; "אתר" פירושו GayOutאתר האינטרנט של .com שממנו ניתן לגשת לשירותים; "תוכנה" פירושו GayOutתוכנת המכירות, הניהול והמניפולציה של מסחר אלקטרוני של .com אשר זמינה לשימוש על ידי GayOut.com ללקוח דרך האינטרנט כחלק מהשירותים; " GayOut.com" פירושו Ticket Out Ltd (מספר חברה: 515380939, רשום בישראל) שמשרדה הרשום הוא קומה 9, רחוב תובל 13, רמת גן, ישראל; ו"סימן מסחר" פירושו "GayOut.com" סימן מסחרי ולוגו לא רשומים וכל רישום עתידי של אחד מהסימנים הללו או כל סימן דומה או בקשה לרישום בכל מקום בעולם.

 

1.2 כל התייחסות במונחים אלה לכתיבה או לביטויים קשורים כוללת התייחסות לדואר אלקטרוני, תקשורת דרך אתרי אינטרנט ואמצעי תקשורת דומים. 

 

1.3 הכותרות שבתנאים אלה נועדו לנוחות בלבד ולא ישפיעו על הפרשנות שלהן. 

 

1.4 המילים "כולל" או "כולל" יפורשו ללא הגבלה למלים הבאות. 

 

1.5 למעט אם ההקשר מחייב אחרת, היחיד מכיל את הרבים ולהיפך; התייחסות למין אחד כוללת את כל המינים; מילים המציינות אנשים כוללים חברות ותאגידים ולהיפך. 

 

1.6 הפניה לכל חוק או הוראה סטטוטורית כוללת התייחסות לאותו חוק או הוראה סטטוטורית מעת לעת מתוקנת, מורחבת או שנחקקה מחדש. 

 

1.7 כל התייחסות למונח משפטי אנגלי לכל פעולה, סעד, שיטת הליך שיפוטי, מסמך משפטי, מעמד משפטי, בית משפט, רשמי או כל מושג משפטי או דבר, תחשב, ביחס לכל תחום שיפוט אחר שאינו ישראל, התייחסות למה שמקרב כמעט בכל תחום שיפוט למונח המשפטי הישראלי. 

 

XNXX כל חבות שלילית שתוטל על צד כלשהו תתפרש כאילו הייתה גם חובה שלא להתיר או לסבול את המעשה או את הדבר המדובר וכל חיוב חיובי המוטל על כל צד יפורש כאילו הייתה גם חובה לרכוש את זה המעשה או הדבר המדובר ייעשו. 

 

1.9 הפניות לסעיפים, אלא אם כן צוין אחרת, הם הפניות לסעיפים של הסכם זה. 

 

2. אספקת השירותים והתמיכה

 

2.1 בכפוף לסיום מוקדם יותר בהתאם לתנאים אלה, GayOut.com תספק את השירותים ללקוח למשך הסכם זה ותעשה את מאמציה הסבירים לספק את השירותים בצורה מקצועית. 

 

2.2 GayOut.com משתמשת בצד שלישי כדי: לארח את האתר, התוכנה והנתונים וכדי לספק שירותי תקשורת. אותו צד שלישי מתחייב לספק את שירותיו בסטנדרטים של התעשייה או מעליהם. כל הצדדים מסתמכים על השירותים של מפעילי תקשורת אחרים. בהתאם לכך, GayOut.com אינה מתחייבת שהשירותים יהיו ללא הפרעות או ללא שגיאות או שהמשלוח או הודעות הדואר האלקטרוני או הודעות ה-SMS יהיו ללא דיחוי. 

 

2.3 GayOut.com תשתדל להבטיח שכל צד שלישי המעורב באספקת השירותים ינקוט באמצעי אבטחה מתאימים כדי להגן על הנתונים. 

 

2.4 ייתכן שיהיה צורך להשעות זמנית את השירותים מעת לעת כדי לבצע תחזוקה של ציוד; השעיות כאלה יהיו מוגבלות. עם זאת, השירותים עשויים להיות מושעים גם (כולם או חלקם) היכן GayOut.com או מארח הצד השלישי מחויבים לציית לצו, הוראה או בקשה של ממשלה, בית משפט או רשות מנהלית מוסמכת אחרת או ארגון שירות חירום. 

 

2.5 GayOut.com רשאית בכל עת מבלי להודיע ​​ללקוח לבצע שינויים כלשהם בשירותים הנחוצים כדי לעמוד בדרישות החוקיות, הרגולטוריות או הדומות הרלוונטיות שאינן משפיעות באופן מהותי על אופי או איכות השירותים. 

 

2.6 GayOut.com תספק תמיכה בדואר אלקטרוני עבור השירותים בשעות הפעילות הרגילות שלה ללא תשלום. 

 

2.7 שימוש ב GayOutשירותי .com מחייבים שימוש בשירותיו של מעבד תשלומים של צד שלישי, עמו על הלקוח להתקשר בנפרד. הלקוח מודה בכך GayOut.com אינה אחראית בשום אופן לפעולות או לפעולות של מעבד הצד השלישי.

 

2.8 הלקוח מאשר בכך GayOut.com מספקת את הפלטפורמה להנפקת כרטיסים אלקטרוניים לצרכנים ואינה אחראית למימוש האירועים לצרכנים האמורים או לעיבוד התשלומים עבור כרטיסים אלה. בשום שלב לא עושה זאת GayOut.com מתחייבים על חוזה עם צרכן, באחריות הלקוחות הבלעדית לספק את האירוע שאליו מתייחסים הכרטיסים ולבצע החזר כספי או פיצוי לצרכנים בגין אי מסירת האירוע.

 

3. חיובים

 

3.1 הלקוח ישלם את החיובים עבור השירותים בהתאם לתנאי התשלום עליהם סוכם GayOut.com. תנאים אלה כוללים אך אינם מוגבלים לתשלום עבור כל כרטיס המעובד על ידי GayOutמערכת .com עבור הלקוח.

 

3.2 GayOut.com עשויה לשנות את רמת החיובים או את תנאי התשלום של החיובים מעת לעת בהודעה בכתב של לא פחות מ-7 ימים. בתוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה כאמור, הלקוח רשאי להודיע ​​על כך GayOut.com בכתב כי ברצונה לסיים הסכם זה החל מהתאריך של כל שינוי מוצע בחיובים. GayOutלאחר מכן, .com רשאית לסיים את ההסכם או לבטל את הודעתו. 

 

3.3 כל החיובים המצוטטים ללקוח למתן השירותים אינם בלעדיים לכל GST, שעבורו הלקוח יהיה אחראי גם בשיעור הרלוונטי מעת לעת. 

 

3.4 חיובים צפויים לפני נתונים הקשורים כרטיסים האירוע משוחררים ללקוח. הנתונים לא ישוחררו עד לקבלת תשלום מלא. 

 

תשלום 3.5 של החיובים יכול להיעשות על ידי Paypal, כרטיס אשראי או כרטיס חיוב.

 

3.6 לא ייחשב תשלום כאילו בוצע עד GayOut.com קיבל כספים ברורים.

 

3.7 אם ​​הלקוח לא ישלם GayOut.com כל חיובים המגיעים בהתאם להסכם, ולאחר מכן מבלי להגביל כל זכויות אחרות שעשויות להיות לו, GayOut.com תהיה זכאית על הסכום העולה על בסיס יומי מתאריך הפירעון ועד לתשלום מלוא הסכום. 

 

3.8 עד ה-1 ביולי 2016 GayOut.com לא יגבה עמלה עבור מכירת כרטיסים ומכירת הכרטיסים לאירוע תהיה ללא תשלום. מה-1 ביולי 2016 GayOut העמלה תהיה 10% ממחיר מכירת הכרטיסים.

 

3.9 המחיר המוצג ב- GayOutאתר .com לצרכן הוא המחיר הסופי שישולם על ידו. על מנהל האירוע להוסיף למחיר המוצג לצרכן עמלות נוספות כגון מס, עיבוד, עמלת פייפאל או אחרים. GayOut יקזז 10% עמלת עיבוד מהכספים שהועברו ללקוח.

 

3.10 GayOut.com תעביר את התשלום ללקוח עבור הכרטיסים, בניכוי GayOutעמלת עיבוד .com בתוך 30 יום מהאירוע. 

 

3.11 אם צרכן רכש כרטיסים לאירוע והאירוע בוטל, או שלא יתקבל כרטיס הצרכן בכניסה לאירוע GayOut.com תשתמש בהכנסות מרכישת כרטיס לאירוע כדי להחזיר לצרכנים את מחיר הכרטיס המלא. הלקוח לא יקבל כספים עבור אירועים שבוטלו או כרטיסים שלא יתקבלו.

 

3.12 אם צרכן רוכש כרטיס לאירוע, אך אינו מגיע לאירוע. הלקוח עדיין יקבל את התשלום עבור כרטיס זה (מינוס GayOutעמלת עיבוד .com) 

 

חשבוניות 3.12 ללקוחות תהיינה תחת שם החברה של בע"מ כרטיסים מתוך. CN-515380939

 

4. נתונים, הגנת נתונים ושיפוי

 

4.1 הלקוח מאשר כי הנתונים נגזרים מאלה שסופקו על ידי לקוחות הקצה ואינם נבדקים על ידי GayOut.com ובהתאם לכך GayOut.com לא יכול לשאת באחריות לדיוק הנתונים. 

 

4.2 GayOut.com מתקשר עם צד שלישי לאחסן את הנתונים ולגבות אותם. בעוד שאותו צד שלישי מחויב לבצע גיבויים במרווחי זמן קבועים (לפחות מדי יום), מומלץ ללקוח לבצע גיבויים ביניים משלו לכל הנתונים. GayOutל-.com לא תהיה כל אחריות לכל אובדן או נזק, ככל שייגרמו, הנובעים מאובדן נתונים כלשהו.

 

4.3 זהו מצב של הסכם זה כי הלקוח עומד בכל חקיקה להגנה על נתונים (כולל, אם הממוקם באזור הכלכלי האירופי "EEA", כל חקיקה החלים מקומית לתת תוקף EC Directive 95 / 46 / EC, כגון הוראות 1998 חוק ההגנה על הנתונים או ההדרכה מסודרת).

 

5. חובות הלקוח ושיפוי

 

5.1 הלקוח יוודא שברשותו ציוד מחשוב ותקשורת מתאים לשימוש בשירותים מעת לעת; GayOut.com ממליץ שללקוח יהיה, לכל הפחות, מחשב, חיבור לאינטרנט ודפדפן אינטרנט עם מפרט מינימלי של (i) Internet Explorer 7 ומעלה (למחשב), או (ii) Firefox 2 ומעלה (עבור MAC או PC), או (iii) Google Chrome (עבור MAC או PC). כל דפדפני אינטרנט אחרים ישמשו על אחריותו הבלעדית של הלקוח מכיוון שהם לא בהכרח מציעים פונקציונליות מלאה עם GayOutהתוכנה של .com.

 

5.2 חיוני שהמוניטין של השירותים ושל GayOutמותג .com נותר ללא נזק. לפיכך, תנאי בהסכם זה שהלקוח לא: א) על פי דעתו הבלעדית של GayOut.com, להשתמש בשירותים כדי להביא לחוסר מוניטין של השירות או להביא את השירותים או GayOut.com נפגע

 

(ב) להשתמש בשירותים באופן המהווה לשון הרע; או (ג) להשתמש בשירותים באופן הפוגע בזכויות קניין רוחני, זכויות קנייניות או אישי של צד שלישי כלשהו.

 

5.3 הלקוח ישמור את סיסמתו ופרטי גישה אחרים לשימוש עם השירותים בסודיות ומוגבלת לאותם אנשי צוות שצריכים לדעת את הפרטים הללו ויבטיח שכל צוות זה מודע לאופי החסוי של מידע זה ויתייחס אליו בהתאם. הלקוח יודיע על כך GayOut.com ללא דיחוי אם היא סבורה שמידע כזה אינו סודי עוד.

 

5.4 הלקוח יתחשב בכל ההנחיות הסבירות של GayOut.com ביחס לשימוש שלה בשירותים. כאשר שוקלים את הסבירות של GayOutההוראות של .com יילקחו בחשבון בזכויות של צרכנים ושל לקוחות אחרים של GayOut.com, נזק פוטנציאלי למוניטין של GayOut.com או השירותים שלה וכל תלונה שהתקבלה על ידי GayOut.com מצרכנים. 

 

5.5 הלקוח ישפה GayOut.com כנגד כל הפסדים, תביעות, נזקים והוצאות (כולל הוצאות משפטיות) הנובעות מכל הפרה של סעיף 5 זה. 

 

5.6 הלקוח יקבל כל כרטיס שיונפק על ידי GayOut.com לאירוע הייעודי שלו. ניתן לעקוב אחר הכרטיס על ידי שם הצרכן או על ידי קוד QR הניתן לסריקה על הכרטיס עצמו, אותו ניתן לסרוק על ידי כל אפליקציית סורק קוד QR לנייד. הנה דוגמאות ליישומים כאלה: IOS (https://itunes.apple.com/en/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8) אנדרואיד (https://play.google.com/store /apps/details?id=me.scan.android.client&hl=iw) 

 

6. בעלות ושימוש בזכויות הקניין הרוחני

 

6.1 הלקוח מאשר ו GayOut.com מתחייבת כי הוא הבעלים של הקניין הרוחני (שכולל, למען הסר ספק, את הסימן המסחרי והתוכנה).

 

6.2 GayOut.com מעניק בזאת ללקוח רישיון לא בלעדי ל

 

(i) להשתמש בסימן התוכנה והמסחר למשך תקופת הסכם זה 

 

(ii) להשתמש, להעתיק ולהתאים את הנתונים למשך תקופת הסכם זה 

 

(Iii) להשתמש, להעתיק או להתאים נתונים שבידי הלקוח במועד סיום הסכם זה, בכפוף לעמידת הלקוח עם כל דין ישים או הוראת חוק.

6.3 השימוש בתוכנה הוא על התנאים הבאים:

 

(א) "להשתמש" של התוכנה תוגבל לשימוש דרך האינטרנט לצורך ניצול השירותים בלבד;

 

(ב) הלקוח לא תהיה זכות להעתיק, להתאים, לבצע הנדסה לאחור, הידור לאחור, לפרק או לשנות את התוכנה, כולה או מקצתה, אלא כפי שמתיר החוק;

 

(ג) אין ללקוח זכות להעניק רשיונות משנה של התוכנה; ו 

 

(ד) הלקוח מאשר כי התוכנה לא להתייחס אליהם כאל מוצרים כמשמעותו חוק מכר בריטניה טובין חוק 1979.

 

6.4 הלקוח מתחייב לא לעשות או להתיר לעשות כל מעשה שיש או עלול לסכן או לפסול כל רישום של הקניין הרוחני, או בקשה לרישום, ולא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לסייע או להוליד בקשה להסרת כל של הקניין הרוחני ממרשם רשמי או שעלול לפגוע בזכות או בתואר של GayOut.com לקניין הרוחני.

 

6.5 הלקוח לא יעשה כל מצג או לעשות כל מעשה שיש בו כדי לפעול כדי לציין שיש לה כל בעלות או עניין ממש או לבעלות או שימוש בכל של הקניין הרוחני למעט לפי תנאי הסכם זה, ומאשר כי אין באמור בהסכם זה כדי לתת ללקוח כל זכות, בעלות או עניין על הקניין הרוחני שמירה בשם מוענק בזאת.

 

6.6 כל שימוש בקניין הרוחני (לרבות בסימן המסחר) על ידי הלקוח יהיה לטובת GayOut.com והמוניטין שנצבר ללקוח הנובע מהשימוש שלו בקניין הרוחני (כולל סימן המסחר) (אך לא מוניטין גדול יותר או אחר) יצמחו ויוחזקים בנאמנות על ידי הלקוח עבור GayOut.com אשר הלקוח מסכים להקצות לו GayOut.com לפי בקשתה ובעלות שלה בכל עת, בין אם במהלך תקופת הסכם זה או לאחריה.

 

6.7 הלקוח ישתמש בסימן המסחר בצורה שנקבעה על ידי GayOut.com מעת לעת ותציית לכל הנחיות סבירות שניתנו על ידי GayOut.com לגבי הצבעים והגודל של ייצוגי הסימן המסחרי ואופן ומיקומם על מוצרי הלקוח, האריזות, התוויות, העטיפות וכל עלונים, חוברות או חומר אחר הנלווים אליו. הלקוח יהיה אחראי להבטיח כי כל הדרישות האחרות הנוגעות לתיוג, אריזה, פרסום, שיווק ושאר עניינים כאמור יתקיימו.

 

6.8 השימוש בסימן המסחר על ידי הלקוח יהיה בכל עת בהתאם ומבקש לשמור על הייחודיות והמוניטין שלו כפי שנקבע על ידי GayOut.com והלקוח יפסיקו כל שימוש סותר GayOut.com עשוי לדרוש.

 

6.9 הלקוח לא יהיה כל שימוש בסימן או שם דומה עד כדי הטעייה סימן מסחר בגין כל הסחורה שלה או להשתמש סימן מסחר כחלק מכל עסקי התאגיד או שם מסחר או סגנון.

 

6.10 לעיל חובות לקביעת זכויות קניין רוחניים יישארו בתוקף מלא על אף כל ביטול ההסכם.

 

6.11 אם נודע ללקוח כי כל אדם, חברה או חברה אחרים טוענים כי סימן המסחר אינו תקף או כי השימוש בסימן המסחר מפר זכויות כלשהן של צד אחר או כי סימן המסחר מותקף או ניתן לתקיפה אחרת, הלקוח ימסור מיד. GayOut.com הפרטים המלאים בכתב על כך ולא יתנו הערה או הודאה לצד שלישי כלשהו בקשר לכך.

 

6.12 GayOut.com תנהל את כל ההליכים הנוגעים לקניין הרוחני ותחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי איזו פעולה, אם בכלל, לנקוט לגבי כל הפרה או הפרה לכאורה של הקניין הרוחני או ביטול או כל תביעה אחרת או תביעה שכנגד שהוגשה או מאוים בגין שימוש או רישום בקניין הרוחני. הלקוח לא יהיה רשאי להגיש כל תביעה הנוגעת לקניין הרוחני בשמו שלו.

 

7. סודיות 

 

7.1 הלקוח מסכים ומתחייב כי במהלך תקופת הסכם זה ולאחר מכן הוא ישמור על סודיות ולא יעשה זאת ללא הסכמה מראש ובכתב של GayOut.com חושפת לכל צד שלישי כל מידע בעל אופי סודי (כולל הנתונים, סודות מסחריים, הוראות הסכם זה ומידע בעל ערך מסחרי) שעשוי להיות ידוע לו GayOut.com ואשר מתייחס GayOut.com, כל אחד מהשותפים או הלקוחות שלו, אלא אם מידע זה ידוע לציבור או שכבר ידוע לצד זה במועד החשיפה או לאחר מכן הפך לידיעת הציבור שלא בהפרה של הסכם זה או לאחר מכן מגיע לרשותו של צד זה כדין מ- צד שלישי. 

 

7.2 ההגבלות שבסעיף 7.1 לא יחולו לגבי כל גילוי ל: (א) העובדים שלהם אשר צריכים לדעת את המידע הסודי ואשר כפופים להגבלות סודיות דומות; או) ב (ליועצים משפטיים של צדדים, לבית משפט, לגוף ממשלתי או לגוף רגולטורי רלוונטי; או) ג (ארגונים המספקים שירותי אירוח ו / או תקשורת לכל צד שבו גילוי זה הוא מקרי לשירותים המסופקים, ובמקומות בהם ארגונים אלה מחויבים להגבלות סודיות דומות. 

 

7.3 למען הסר ספק, אף אחד מהצדדים לא יחשוף בשום שלב לצד שלישי כל תוכניות סודיות, עסקיות או עתידיות של הצד השני, לרבות אך לא מוגבל לתנאים המסחריים של ההסכם אלא אם כן גילוי פומבי, הצהרת עיתונות או דומה. שחרור או כל מסמך פרסום, פרסום או קידום מכירות סוכם במפורש על ידי נציג מורשה כדין של GayOut. Com. 

 

7.4 ההתחייבויות דלעיל בדבר סודיות יישארו בתוקף מלא על אף סיום ההסכם. 

 

8. GayOutהאחריות והאחריות של .com 

 

8.1 GayOut.com מתחייבת ללקוח שהשירותים יינתנו תוך שימוש בזהירות ובמיומנות סבירים. 

 

8.2 אין בהסכם זה דבר שיגביל את חבותו של הצד למוות או לנזק גוף כלשהו שנגרם או בגין הצגה מוטעית. 

 

8.3 GayOutל-.com לא תהיה כל אחריות כלפי הלקוח לכל הפסד, נזק, עלויות, הוצאות או תביעות אחרות לפיצוי הנובעות מכל מידע שהוא חלקי, שגוי, לא מדויק, לא קריא, לא בסדר או בצורה שגויה או בגין כל פעולה או פעולה השמטה של ​​צרכן. 

 

8.4 בכפוף לסעיף 8.2 ולמעט כפי שנקבע במפורש בתנאים אלה, GayOut.com לא תישא באחריות כלפי הלקוח בגלל כל מצג (אלא אם הוא הונאה), או כל אחריות משתמעת, תנאי או תנאי אחר (כולל אלה הנוגעים לאיכות מספקת או התאמה למטרה), או כל חובה לפי החוק המקובל, או על פי התנאים המפורשים של ההסכם, עבור (i) אובדן רווח, (ii) אובדן הכנסה, (iii) אובדן חיסכון או חיסכון צפוי, (iv) אובדן נתונים, (v) אובדן שימוש בתוכנה או נתונים, (vi) אובדן או בזבוז של זמן ההנהלה או הצוות, (vii) כל הפסד עקיף, מיוחד או תוצאתי, נזק, עלויות, הוצאות או תביעות אחרות (בין אם נגרמו עקב רשלנות של GayOut.com, משרתיו או סוכניו או אחר) הנובעים מתוך או בקשר עם מתן השירותים או השימוש בהם על ידי הלקוח. 

 

8.5 בכפוף לסעיף 8.2, כל אחריותו של GayOut.com במסגרת או בקשר עם ההסכם לא יעלה על סכום החיובים שיתקבל על ידי GayOut.com מהלקוח ב-3 החודשים הקודמים. 

 

9. כוח עליון 

 

אף אחד מהצדדים לא יהיה אחראי כלפי הצד השני בנסיבות שבהן לא ניתן לבצע חלק מההתחייבויות על פי ההסכם או כולן עקב נסיבות שאינן בשליטתו הסבירה של הצד הפורע, לרבות מעשה אלוהים, שינוי בחקיקה, שריפה, פיצוץ, הצפה, תאונה, שביתה, נעילה או סכסוך תעשייתי אחר, מלחמה, פעולת טרור, מהומות, מהומה אזרחית, כשל באספקת חשמל ציבורית, כשל במתקני תקשורת, מחדל של ספקים או קבלני משנה, או חוסר יכולת לאבטח מתקני עיבוד מחשבים ( לרבות אלה באיכות או באבטחה הדרושים), להשיג שירותי הודעות טקסט ב-SMS, להשיג חומרים או אספקה, ובכל המקרים, חוסר היכולת לעשות זאת למעט במחירים מוגברים (בין אם בגלל סיבות כאלה ובין אם לאו). עם זאת, אם נסיבות כאלה נמשכות יותר מ-28 ימים, הצד שאינו ברירת מחדל רשאי לסיים את ההסכם ואת כל החיובים עקב GayOut.com עד תאריך הסיום יגיע לפירעון. 

 

10. השעיה וסיום 

 

10.1 GayOut.com רשאית להשעות את אספקת השירותים ללקוח אם התשלום של חיובים כלשהם פג באיחור (בין אם יש מחלוקת על ידי הלקוח ובין אם לאו). 

 

10.2 GayOut.com רשאית להשעות את השירותים (או כל חלק מהם) בכל עת ללא הודעה מוקדמת אם לדעתו הבלעדית של GayOut.com השימוש בשירותים על ידי הלקוח פוגע, או מאיים, לפגוע באבטחה או ביציבות של הנתונים, האתר, התוכנה, שירותי החברים או השירותים הניתנים על ידי GayOut.com ללקוחות אחרים.

 

10.3 כל אחד מהצדדים רשאי לסיים את ההסכם על מתן הודעה בכתב של 1 לחודש. 

 

10.4 GayOut.com עשויה להשעות או להפסיק (בכתובת GayOutעל פי שיקול דעתה הבלעדי של .com) ההסכם (והשירותים) מיד עם מתן הודעה בכתב אם: (א) על אף סעיף המשנה (ב) להלן, הלקוח מפר את התחייבויותיו לפי סעיפים 4.3, 4.4 או 5.1 עד 5.4 כולל; או (ג) אם הלקוח יבצע הפרה כלשהי של תנאים אלה ו(אם ניתן לתקן) לא יצליח לתקן את ההפרה בתוך 14 ימים לאחר שנדרש על כך בהודעה בכתב; או (ד) אם הלקוח יהפוך לחדל פירעון או פושט רגל, יתקשר בהסדר עם נושים, ימונה כונס נכסים או מנהל או שדירקטוריו או בעלי מניותיו יחליטו על הפסקת מסחר, פירוק או פירוק החברה שלא לצורכי מיזוג. או שיקום או שהוא מפסיק, או מאיים להפסיק, את המסחר; או (ה) אם GayOut.com אינה מסוגלת להמשיך לספק את השירותים מסיבות שאינן בשליטתה הסבירה. 

 

10.5 כל סיום של ההסכם מכל סיבה שהיא לא יפגע בזכויות או בסעדים אחרים אשר צד עשוי להיות זכאי להם על פי חוק או על פי ההסכם ולא ישפיע על כל הזכויות או ההתחייבויות הצבורות של צד כלשהו או על כניסתו לתוקף או רצף בתוקף של כל הוראה של ההסכם, אשר במפורש או במשתמע מתכוונת להיכנס או להמשיך בתוקף ב או לאחר סיום זה כולל את האחריות ואת השיפוי הכלול בהסכם. 

 

11. השפעות הסיום 

 

11.1 עם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא: (א) לא יהיה החזר של רכיב כלשהו מהחיובים; (ב) כל החיובים שטרם שולמו יגיעו לפירעון מיידי (לרבות על בסיס יחסי כאשר חל חלק מחיוב תקופתי שנגבה בפיגור); (ג) GayOut.com לא תהיה מחויבת לשמור נתונים כלשהם; וכן (ד) כל הוראות ההסכם שעל מנת לתת תוקף למשמעותן צריכות לשרוד את סיומו יישארו בתוקף ובתוקף לאחר מכן, לרבות למען הסר ספק, סעיפים 3, 4, 5.5, 6, 7, 8 , 12, 14 ו-15 של תנאים אלה. 

 

12. מחלוקות 

 

12.1 בכל מקרה של מחלוקת או הבדל שיתעוררו בין הצדדים בקשר להסכם זה, נציגים בכירים של הצדדים ייפגשו, תוך 10 ימים מיום מתן הודעה בכתב על ידי מי מהצדדים לשני, בתום לב במקום ניטרלי של GayOut.com בוחרת במאמץ לפתור את המחלוקת. 

 

12.2 כל הליכים הקשורים בכל מחלוקת ייערכו בשפה האנגלית. 

 

13. העברה וקבלנות משנה 

 

13.1 GayOut.com רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להמחות, להעביר, לקבל חוזה משנה או לעסוק בכל דרך אחרת עם כל או חלק מהזכויות שלה על פי הסכם זה או כל חלק ממנו לצד שלישי. 

 

13.2 הלקוח אינו רשאי להמחות, לתת קבלן משנה, לתת רישיון משנה או להיפטר בדרך אחרת מהסכם זה או כל חלק ממנו או להתיימר לעשות זאת ללא הסכמה מוקדמת בכתב של GayOut. Com. 

 

14. תקשורת והודעות 

 

14.1 הלקוח מתחייב בזאת להחזיק ולשמור GayOut.com הודיע ​​על, כתובת דואר אלקטרוני תקפה ומנוטרת באופן קבוע למשך תקופת הסכם זה. הלקוח ייחשב כמי שקרא הודעות שנשלחו לכתובת דואר אלקטרוני זו ליצירת קשר וכן GayOut.com עשוי לפעול על בסיס זה. אלא אם הודיעו אחרת GayOutכתובת האימייל ליצירת קשר של .com היא כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots. אתה צריך לאפשר Javascript בכדי לצפות בה. 

 

14.2 הודעה שתידרש על ידי כל אחד מהצדדים בתנאים אלה תינתן בכתב ותינתן באופן אישי או תועבר לצד האחר במשרדה הרשום, מקום העסק העיקרי שלו או בכתובת פיזית או אלקטרונית אחרת כגון רשאית, במועד זה, להודיע ​​על פי הוראה זו לצד המודיע (וסעיף 14.1 ייכנס לתוקף) - ובלבד שהודעות או הליכים הקשורים בסכסוך יינתנו באופן אישי או באמצעות הדואר. 

 

14.3 כל הודעה כאמור תיחשב כאילו התקבלה: (i) אם נמסר באופן אישי, במועד המסירה; (ii) אם נשלח על ידי דואר בתוך ישראל, 2 ימי עסקים לאחר פרסום; ו (iii) אם נשלח על ידי דואר אלקטרוני 5 ימי עסקים לאחר פרסום; אם נקבע כי אם הקבלה נחשבת לפני 9am או לאחר 5pm ביום עסקים, ההודעה תיחשב כאילו ניתנה ביום העסקים הבא. לענין סעיף זה ב"יום עסקים "פירושו כל יום שאינו יום שבת, יום ראשון או חג ציבורי בישראל ו / או במקום אליו נשלחה ההודעה. 

 

15. כללי 

 

15.1 ההסכם מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים, מחליף כל הסכם או הבנה קודמים ולא ניתן לשנותו אלא בכתב בין הצדדים. הלקוח מאשר כי הוא אינו מסתמך על מצגים כלשהם מלבד אלה הכלולים בהסכם זה. כל מונחים אחרים, מפורשים או משתמעים על פי חוק או אחרת, אינם נכללים במידה המרבית המותרת על פי חוק. 

 

15.2 GayOut.com רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או לשנות את התנאים או השירותים לאחר מתן הודעה בכתב ללקוח של 30 יום על כך. בתוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה כאמור, הלקוח רשאי להודיע ​​על כך GayOut.com בכתב כי ברצונה לסיים הסכם זה עם תוקף מתאריך כל שינוי מוצע לתנאים או לשירותים GayOutלאחר מכן, .com עשויה לבחור לשנות את התנאים או לבטל את ההודעה. 

 

15.3 הצדדים מתחייבים כי יש להם את הכוח והסמכות להיכנס להסכם ולבצע את התחייבויותיו על פי ההסכם. 

 

15.4 ההסכם לא ייחשב כמי שיוצר כל שותפות או יחסי עבודה בין הצדדים. 

 

15.5 למעט כל חברת אחזקות, חברה בת או חברה קשורה של GayOut.com ולכל בעל הקניין הרוחני, לאדם שאינו צד להסכם לא תהיה כל זכות או אחרת לאכוף כל תנאי של ההסכם.

 

15.6 אין מעשה, כישלון או עיכוב בפעולה, או השלמה על ידי GayOut.com במימוש כל אחת מזכויותיה על פי ההסכם ייחשב כוויתור על זכות זו, וללא ויתור על ידי GayOut.com על כל הפרה של ההסכם על ידי הלקוח ייחשב כוויתור על כל הפרה שלאחר מכן של אותה הוראה או כל הוראה אחרת. 

 

15.7 אם כל תנאי מתנאים אלה מוחזק על ידי כל בית משפט או רשות מוסמכת אחרת להיות בלתי תקפים או בלתי ניתנים לאכיפה כולה או חלקה, תוקפן של שאר ההוראות של תנאים אלה ושאר ההוראה הנדונה לא יושפעו. 

 

15.8 ההסכם ייחשב להיות חוזה תוצרת ישראל והחוק הישראלי יחול מכל הבחינות להסכם זה והצדדים מסכימים לפנות אל סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בישראל.

 

GayOut.com הוא שירות ייחודי המאפשר לך למכור כרטיסים באופן מקוון ישירות ללקוחות שלך ולנהל בקלות רישום לאירועים.